Szukaj
  • Katarzyna Szol

Czy terapeuta może złamać zasadę poufność oraz co to w rzeczywistości oznacza, że kieruje się on Kod


Główną myśl Kodeksu etyki psychoterapeuty można zamknąć w zdaniu: terapeuta ma obowiązek stawiania dobra pacjenta na pierwszym miejscu.

Poufność

Jedną z ważniejszych reguł etycznych, którą powinien kierować się każdy psychoterapeuta jest zasada poufności. Pewność, że osoba, do której się zgłaszamy będzie przestrzegała tego zalecenia stanowi podstawę zbudowania relacji opartej na zaufaniu i otwartości. Istnieją jednak sytuacje, w których terapeuta zwolniony jest z dochowania tajemnicy.

Zgodnie z Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego psychoterapeuta może ujawnić wiadomości objęte tajemnicą zawodową, gdy zagrożone jest zdrowie i bezpieczeństwo samego klienta lub innych osób. Jeśli jest to możliwe, przed poinformowaniem odpowiednich instytucji, terapeuta podejmuje wcześniej rozmowę z klientem by omówić swoje zamiary lub przekonać go do sięgnięcia po konieczną pomoc.

Dodatkowo, w Kodeksie Etyki Zawodowej Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt (EAGT), istnieje zapis o możliwości poinformowania osoby wskazanej przez klienta, („w życiu którego mogą zaistnieć okoliczności wyjątkowe ograniczające jego odpowiedzialność za siebie”) do której będzie mógł się zwrócić terapeuta w sytuacji kryzysowej. Zapis ten dotyczy np. klientów, którzy leczyli się w przeszłości psychiatrycznie. Podobnie jak wcześniej terapeuta powinien kierować się dobrem osoby, której pomaga i w ujawnianiu informacji ograniczyć się do niezbędnego minimum.

W trosce o dobro procesu terapeutycznego Kodeks Etyczny PTP zaleca terapeutom korzystanie z superwizji lub konsultacji. Obowiązkiem terapeuty jest szczególne zadbanie o zasadę poufności w tej sytuacji. Wszystkie dane powinny być przedstawione tak, by niemożliwa była identyfikacja klienta. Superwizja jest to próba spojrzenia przez terapeutę na prowadzoną przez siebie terapię z zewnątrz. Na spotkaniu takim omawia on z innymi specjalistami swoje wątpliwości, trudności, obserwacje, pomysły dotyczące przebiegu terapii klienta. Ujawnienie informacji na temat omawianych spotkań służy upewnieniu się przez terapeutę, że proces, za którego prowadzenie jest odpowiedzialny, zmierza w dobrym kierunku.

Odpowiednie przygotowanie

Terapeuta nie może podjąć się prowadzenia terapii jeśli nie ma odpowiednich kwalifikacji. Jeśli jednak tak się stanie, że w trakcie pracy dojdzie do granic swoich kompetencji, wtedy zobowiązany jest odesłać klienta do innej osoby bądź podjąć działania podnoszące jego zasoby np. skorzystać z superwizji, terapii własnej, dodatkowych treningów. Zawód ten wymaga od osób go wykonujących nieustannego rozwoju własnych umiejętności.

Twój znajomy nie może być Twoim terapeutą

Kolejną bardzo ważną zasadą jest zakaz prowadzenia terapii jeśli klient już wcześniej jest w jakiś sposób związany z terapeutą, np. jest jego pracownikiem, bliskim przyjacielem, krewnym, sąsiadem, członkiem rodziny czy partnerem. W takiej sytuacji trudno jest zachować bezstronność oraz obiektywizm.

Relacja terapeutyczna nie może przekształcić się w związek partnerski

W takcie procesu mogą pojawić się silne uczucia względem terapeuty, interpretowane jako miłość lub zauroczenie. Warto wówczas podzielić się tym z terapeutą. Ponieważ fantazjowanie na temat zbudowania związku z osobą, która zawsze nas słucha, jest akceptująca, wspierająca, otwarta, rozumie nasze potrzeby, nie jest czymś niezwykłym, temat ten jest szeroko omawiany w literaturze a nasz terapeuta może być przygotowany na taką rozmowę z nami. Tworzenie związku, bądź wszelkie kontakty seksualne terapeuty z klientem są nieetyczne i wyraźnie zakazane przez kodeks.

Kontrakt

Większość formalnych kwestii dotyczących sesji jest omawianych na pierwszych trzech spotkaniach. Taki kontrakt może być zawarty w formie pisemnej bądź ustnej. W ramach niego ustalane jest: miejsce spotkań, ich czas oraz wynagrodzenie terapeuty, sposób płatności, formy kontaktu między sesjami, przerwy i sposoby odwoływania sesji oraz proces zakończenia terapii. Jest to również dobry czas żeby omówić wszystkie inne dręczące nas kwestie etyczne związane z terapią.

Każdy kierunek psychoterapeutyczny ma własny kodeks. Na stronie Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt znajduje się dokument, którym posługiwać się będą terapeuci tej modalności. Prócz tego istnieją kodeksy etyczne organizacji zrzeszających psychoterapeutów różnych nurtów tj. Polskiego Towarzystwa Psychologów, Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego, Polskiej Federacji Psychoterapii.

#terapia #etyka #kodeks #zasady #poufność #superwizja #kontrakt

72 wyświetlenia0 komentarz